Contact

x

Halfjaarcijfers 2019: Ctac boekt licht lagere omzet

August 7 2019, Retail, Wholesale, Manufacturing, Real Estate, 9 min leestijd

Resultaat negatief beïnvloed door incidentele lasten, verwachting voor 2019 neerwaarts bijgesteld.Hoofdpunten eerste halfjaar 2019

  • Netto-omzet daalt licht met 2,5% naar € 41,4 miljoen
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) (exclusief impact IFRS 16) daalt met € 0,7 miljoen naar € 1,0 miljoen
  • Bedrijfsresultaat (Ebit) (exclusief impact IFRS 16) daalt met € 0,9 miljoen naar 0,3 miljoen
  • Nettoresultaat nihil (2018: € 0,9 miljoen)
  • IP-strategie ongewijzigd. Nieuwe contracten met een Europese retailer (kassa-systemen) en een commercieel vastgoedbeheerder (Fit4RealEstate)

Verwachting neerwaarts bijgesteld: onder voorbehoud van bijzondere exogene omstandigheden en op basis van de omvang en de kwaliteit van de order-portefeuille verwacht Ctac bij een licht lagere omzet een lager resultaat te realiseren over 2019. Hierbij is niet gecorrigeerd voor de incidentele lasten als gerapporteerd in het eerste halfjaar van 2019.

Henny Hilgerdenaar, Chief Executive Office
r van Ctac:
“Ondanks dat we in de eerste maanden van het jaar een basis voor groei voorzagen voor geheel 2019, is door enkele incidentele posten het halfjaar negatief beïnvloed. Dit heeft er mede toe geleid dat we de verwachtingen voor 2019 negatief moesten bijstellen. Dit heeft Ctac in het persbericht van 24 juli jl. reeds kenbaar gemaakt.

In Nederland groeide de dienstverlening van Ctac Cloud Services door. De opschoning van de productportfolio eind 2018 in combinatie met een terughoudende markt voor consultancy diensten en lagere licentieopbrengsten leidden tot een lagere omzet. In België werden betere omzetten en resultaten gerealiseerd. De toenemende schaarste van IT-personeel is daarnaast een uitdaging voor Ctac. De bedrijfslasten stegen met name door een combinatie van toegenomen afschrijvingslasten, incidentele lasten door het vertrek van de CFO (in mei 2019) en na-ijlende ontwikkelingskosten voor IP-producten. Per saldo leidde dit tot een lager bedrijfsresultaat. Op 26 juli jl. heeft Ctac medegedeeld dat de heer P.P.J.G. (Pieter-Paul) Saasen wordt voorgedragen voor de benoeming tot lid van de raad van bestuur in de functie van Chief Financial Officer.

Rekening houdend met de omvang en kwaliteit van de huidige orderportefeuille en met een voorbehoud voor exogene omstandigheden verwacht Ctac over 2019 een lagere omzet en lagere resultaten. De IP-producten zullen naar verwachting vanaf 2020 een positieve impact hebben op de ontwikkeling van het bedrijf.”

Financiële ontwikkelingen
 
WINST-EN-VERLIESREKENING

Algemeen
Met ingang van 2019 is IFRS 16 van kracht. Deze nieuwe standaard zorgt voor een significante verandering in de aanpak omtrent leases. De standaard verplicht de huurder om alle lease- en huurverplichtingen te activeren op de balans. Bij Ctac zorgt dit voor significante verschuivingen. Naast balansverlenging zijn er ook effecten in de verlies-en-winstrekening. De effecten zijn toegelicht in de bijlage bij dit bericht.

Omzet en bruto marge
De omzet in de eerste helft van 2019 is gedaald met € 1,0 miljoen, ofwel 2,5%, van € 42,4 miljoen in de eerste helft van 2018 naar € 41,4 miljoen. In Nederland liet de omzet uit cloud- services een stijging zien omdat steeds meer Ctac klanten migreren naar een private of publieke cloudomgeving. De markt voor met name de grotere consultancyprojecten blijft echter evenals in het eerste kwartaal enigszins terughoudend. Ook worden er mede als gevolg van een transformatie naar pay per use contracten minder licenties verkocht. In het vierde kwartaal van 2018 vond een opschoning plaats van de productportfolio die eveneens heeft geleid tot een lagere omzet in het eerste halfjaar. In België groeide de omzet door toenemende detacheringsactiviteiten. De hiervoor genoemde omzeteffecten hebben per saldo een negatief effect van € 0,8 miljoen op de brutomarge die daalde van € 29,3 miljoen in H1 2018 naar € 28,5 miljoen in H1 2019.Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn in het eerste halfjaar van 2019 met € 28,1 miljoen op hetzelfde niveau gebleven als het eerste halfjaar van 2018.

In de eerste helft van 2018 is voor een bedrag van € 1,7 miljoen aan ontwikkelkosten geactiveerd. Daaruit resulteerde een verlaging van de personeelskosten. In de eerste helft van 2019 daalden de personeelskosten door afname van het aantal fte’s. Tegenover deze en andere kostenbesparingen stonden incidentele kostenposten, mede in verband met het vertrek van de CFO (contractuele verplichtingen, vervangings- en wervingskosten) en de na-ijlende ontwikkelingskosten voor IP-producten die noodzakelijk waren om deze optimaal te laten aansluiten op specifieke wensen van nieuwe klanten voor Fit4Woco en XV Retail.
De contracten met deze nieuwe klanten zullen naar verwachting vanaf 2020 positief gaan bijdragen aan de omzet- en resultaatontwikkeling in 2020.
 
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)
De Ebitda (exclusief de impact van IFRS 16) is in het eerste halfjaar van 2019 gedaald met 41% naar € 1,0 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 1,7 miljoen). De daling is met name het resultaat van de hierboven beschreven brutomarge-effecten en de stijging van de bedrijfslasten.

Bedrijfsresultaat (Ebit)
Vanaf januari 2019 wordt regulier afgeschreven op de geactiveerde IP-producten Fit4Woco en XV Retail. Dit veroorzaakt naast de daling van de Ebitda een daling van het bedrijfsresultaat.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat toekomend aan groepsaandeelhouders over de eerste helft van 2019 kwam uit op € 16K (2018: € 0,9 miljoen). Op basis van een gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen van 12.827.802 impliceert dit een nettoresultaat € 0,00 per gewoon aandeel (2018: € 0,07).

BALANS
Het balanstotaal is met € 0,5 miljoen afgenomen van € 48,3 miljoen per 31 december 2018 naar € 47,8 miljoen per 30 juni 2019 met name als gevolg van reguliere afschrijvingen. Het balanstotaal per 31 december 2018 is als gevolg van de toepassing van IFRS 16 toegenomen met € 7,9 miljoen.

In lijn met het seizoenpatroon nam de nettobankschuld ten opzichte van 31 december 2018 met € 1,8 miljoen toe. Deze stijging werd geheel veroorzaakt door de uitkering van vakantie-geld, bonus, cashdividend en earn out-verplichtingen in het tweede kwartaal 2019.

De solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) kwam uit op 38,0% (ultimo 2018: 38,9%). Als gevolg van de toepassing van IFRS 16 is de solvabiliteit per ultimo 2018 met 8,3% afgenomen.

Over het boekjaar 2018 is aan de aandeelhouders een keuzedividend van € 0,08 per aandeel ter beschikking gesteld (2017: € 0,08). Dit heeft geresulteerd in een uitbetaling aan aandeel-houders van € 673.000 en een toename van het aantal uitstaande gewone aandelen met 124.319 stuks tot 12.931.401 aandelen.

NETTO KASSTROOM EN KASPOSITIE
De kasstroom over het eerste halfjaar 2019 was € 1,8 miljoen negatief (2018: € 1,7 miljoen negatief) als gevolg van een regulier seizoenpatroon. De kaspositie was op 30 juni 2019 € 2,1 miljoen negatief (30 juni 2018: € 3,9 miljoen negatief).

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Over Ctac
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren, creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering. Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en Fit4Woco, een ERP-oplossing voor de woningcorporatiemarkt in Nederland. Ctac bestaat in 2019 27 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real estate.

De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo juni 2019 406 medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.

Financiële agenda
31 oktober 2019: publicatie bericht over het derde kwartaal 2019

Bijlagen
Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Verkorte geconsolideerde balans
Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Gesegmenteerde resultaten per land
Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Capture-1.JPG

Verkorte geconsolideerde balans


Verkort geconsolideerd kasstroomoverzichtVerkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Capture-4.JPG

Gesegmenteerde resultaten per land​

Capture-5.JPG


Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht

Algemene informatie over Ctac
Ctac N.V. is een naamloze vennootschap, gevestigd en kantoorhoudend in Nederland,
met haar hoofdkantoor en statutaire zetel op de Meerendonkweg 11, 5216 TZ
’s-Hertogenbosch. Het geconsolideerde halfjaarbericht omvat de onderneming en al haar dochterondernemingen (samen ‘Ctac’ genoemd).
 
Het financiële jaar van de groep is gelijk aan het kalenderjaar. Het geconsolideerde
halfjaarbericht over de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2019, is goedgekeurd voor
door zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen op 1 augustus 2019.
 
Overeenstemmingsverklaring
Dit geconsolideerde halfjaarbericht over de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2019,
is opgesteld in overeenstemming met IAS 34´tussentijdse financiële verslaglegging’ en
bevat niet alle informatie en toelichting vereist bij de opstelling van de volledige jaar-
rekening. Het geconsolideerde halfjaarbericht dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2018 te worden gelezen, welke is opgesteld in overeenstemming met IFRS,
zoals in de Europese Unie aanvaard.
 
Gehanteerde grondslagen (verkort)
De grondslagen voor de financiële verslaglegging die in dit halfjaarbericht zijn toegepast,
en de berekeningsmethoden die zijn gehanteerd, zijn gelijk aan de toegepaste grond-
slagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018, met uitzondering van de nieuwe standaard IFRS 16, die met ingang van dit jaar wordt toegepast.
 
Als gevolg van het effect van het verschil in aantallen werkbare dagen, is er tussen de
kwartalen met name voor de omzet uit de consultancy enigszins sprake van een seizoensgebonden karakter. 
 
Impairmenttest
Ctac voert eens per jaar in februari een impairment-test uit. De gerealiseerde resultaten over het eerste halfjaar en de verwachting ten aanzien de ontwikkeling van de resultaten geven geen aanleiding om binnen het jaar een tweede impairment-test uit te voeren.
 
Risicoprofiel
Ctac identificeert diverse financiële risico’s, zoals marktrisico, kredietrisico en liquiditeits-risico. De vanuit de raad van bestuur gestuurde algemene risicobeheersing binnen Ctac strekt zich uit tot een breder veld van financiële risico’s. Zie voor een nadere toelichting hierop de risicoparagraaf, zoals opgenomen in de jaarrekening 2018. De beheersing is er op gericht om de belangrijkste risico’s te identificeren en inventariseren en de gerichte beheersing daarvan op richtlijnen, procedures, systemen, best practices, controles en audits. Als voornaamste risico wordt op dit moment gezien de invloed van het algemene economische klimaat op de investeringsmogelijkheden en -bereidheid van onze (potentiële) klanten in hun IT-omgeving gezien. In dit kader wordt ook aandacht gegeven aan het beperken van risico’s op oninbare vorderingen.
 
Verbonden partijen
Als verbonden partijen van Ctac zijn te onderscheiden de groepsmaatschappijen en de leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Transacties met verbonden partijen vinden plaats op zakelijke basis.
  
‘Forward looking statement’
Het halfjaarbericht bevat informatie, zoals vereist in de artikelen 5:59 jo., 5:53, 5:25d en 5:25w van de Wet op Financieel Toezicht. Forward looking statements, welke een onderdeel van dit bericht kunnen vormen, verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen en kunnen op diverse manieren worden uitgedrukt. Ctac heeft deze forward looking statements gebaseerd op basis van haar huidige verwachtingen en projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Ctac’s verwachtingen en projecties kunnen wijzigen en Ctac’s werkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten, zoals aangegeven en Ctac’s resultaten kunnen afwijken van de resultaten zoals aangegeven of geïmpliceerd door deze forward looking statements. Dit kan het gevolg zijn van de mogelijke risico’s en onzekerheden en andere belangrijke factoren welke niet beheersbaar, noch voorzienbaar zijn door Ctac en risico’s en onzekerheden welke buiten het bereik van Ctac vallen. Vanwege deze factoren kan er geen zekerheid worden verschaft met betrekking tot Ctac’s toekomstige resultaten en/of financiële positie.
 
Bestuurdersverklaring
De raad van bestuur van Ctac verklaart, overeenkomstig de vereisten in artikel 5:25d van de Wet op het Financieel Toezicht, dat voor zover haar bekend:
‘het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de activa en passiva en de financiële positie per 30 juni 2019, en van het resultaat van onze geconsolideerde activiteiten in het eerste halfjaar van 2019 en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen’ en ‘het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 30 juni 2019, van de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar van 2019 binnen de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en van de verwachte risico’s en ontwikkelingen in de resterende maanden van 2019.’
 
’s-Hertogenbosch, 7 augustus 2019
 
Henny Hilgerdenaar – CEO

Download PDF